Sprawa dotyczy projektowanego powrotu instytucji asesury sądowej. Obecni aplikanci są zdania, że pozbawienie ich możliwości ubiegania się o stanowisko sędziego w sądzie rejonowym w okresie jedynie roku po wejściu w życie nowelizacji ustawy stoi w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami zaufania obywatela do państwa, ochrony praw słusznie nabytych i interesów w toku, równości obywateli względem prawa oraz równego dostępu do służby publicznej. Tym samym zainteresowani wnoszą o wprowadzenie do projektu ustawy zmian niwelujących obecność instytucji asesora sądowego.

Przeczytaj także: Aplikantowi nieobecnemu w pracy z powodu uczestniczenia w aplikacji należy się wynagrodzenie >>>
Przeczytaj także: Rola patrona w życiu aplikanta >>>


Aplikanci są zdania, że państwo „zastawiło na nich pułapkę”. Nie mogą oni obecnie zmienić swojej decyzji w sprawie rozpoczęcia aplikacji sądowej bez konieczności zwrotu kosztów pobieranego stypendium.


Według obowiązującego dziś stanu prawnego, egzaminowany aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, po odbyciu 18-miesięcznego stażu w charakterze referendarza sądowego, ma prawo do wystartowania w konkursie na sędziego sądu rejonowego. To z kolei oznacza, że w chwili obecnej osoby, które aktualnie odbywają staż referendarski (a zatem aplikanci sędziowscy I i II rocznika) posiadają prawo ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego. Proponowana zmiana modelu dochodzenia do zawodu sędziego, po raz kolejny pogarsza sytuację aplikantów sędziowskich w KSSiP w stosunku do stanu z chwili, w której decydowali się na podjęcie aplikacji. Jednocześnie aplikanci mają obowiązek świadczenia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości przez okres 3 lat od zakończenia aplikacji pod rygorem zwrotu stypendium pobieranego w trakcie aplikacji.

Przeczytaj także: Kłoda: każdy jest kowalem lub grabarzem własnego losu >>>


Uzasadnienie zaskarżanego projektu mówi, że: „Przewiduje się wprowadzenie przepisów przejściowych (art. 5-7), zgodnie z którymi do absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, referendarzy sądowych i asystentów sędziów – ubiegających się o nominacje na stanowisko sędziego sądu rejonowego – zastosowanie mieć będą przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem złożenia wniosku o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie przed upływem odpowiednio jednego roku (absolwenci Krajowej Szkoły), pięciu (referendarze sądowi) lub sześciu lat (asystenci sędziów) – od dnia wejścia w życie ustawy".

Przeczytaj także: Studenci o kolegach z Ukrainy: zajmują nasze miejsca >>>


Tenże fragment, zdaniem aplikantów, w sposób niezrozumiały różnicuje sytuację prawną trzech środowisk: referendarzy sądowych, asystentów sędziego oraz egzaminowanych aplikantów sędziowskich po odbyciu stażu referendarskiego co ich zdaniem wyraźnie stoi w sprzeczności z wcześniej wymienionymi zasadami konstytucyjnymi. W tej sprawie aplikacji napisali list do posłów, z prośbą o interwencję. List podpisało 140 aplikantów.
Źródło: Rzeczpospolita