Projektowane rozporządzenie jest odpowiedzią na postulaty rektorów dotyczące zmiany nazw pięciu publicznych uczelni
zawodowych.

Prezydent podpisał ustawę o akademiach nauk stosowanych>>

 

Nazwa akademia dla prestiżowych uczelni

Nowela ma umożliwić uczelniom zawodowym przyjęcie nazwy „akademii nauk stosowanych”, która będzie zastrzeżona dla uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. funkcjonuje co najmniej 10 lat;
 2. liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego ponad 50% studentów kształci się na studiach stacjonarnych;
 3. co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
 4. prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej pięciu kierunkach studiów;
 5. prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
 6. żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

 

Pięć uczelni zmieni nazwy

Według projektowanego rozporządzenia pięć uczelni będzie mogło zmienić nazwy na akademie nauk stosowanych. Zmiany dotyczyć będą:

 1. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na nazwę „Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze”;
 2.  Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie na nazwę „Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa”;
 3.  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na nazwę „Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu”;
 4. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na nazwę „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie”;
 5. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na nazwę „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie”.