Koniec stażu będzie się wiązał z oceną dorobku zawodowego, przy czym tu pozostawiono konieczność zasięgania opinii rady rodziców.  W związku z powrotem do poprzednich zasad oceniania zniknie dodatek za wyróżniającą pracę, który od września 2020 r. mieli otrzymywać najlepiej oceniani pedagodzy. Na nowe świadczenie mogą natomiast liczyć nauczyciele stażyści – do końca września dostaną tzw. dodatek na start, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł.

 

Nauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku>>

 

Łatwiej o dyscyplinarkę

Nowelizacja art. 75 KN zaostrzyła przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych.  Od września, jeżeli nauczycielowi orzeczono karę porządkową z kodeksu pracy, postępowanie nie będzie automatycznie umarzane, co ma zapobiegać nakładaniu sankcji z Kodeksu pracy na nauczycieli, którzy naruszyli dobro dziecka.

 

Czytaj w LEX: Sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej - obowiązki dyrektora >

 

A jeżeli czyn nauczyciela narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie trzech miesięcy od powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

 

Dyscyplinarka dla nauczyciela nawet za spóźnienie na lekcję>>

 

Od 1 września dyrektor będzie zobowiązany poinformować rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, od kiedy dowie się o tym fakcie.

 

Czytaj w LEX: Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/19 >

 

Aby ograniczyć nagminnie zdarzające się przypadki podpisywania z nauczycielami umów na czas określony z powodów wynikających z organizacji nauczania, od 1 września zmienia się treść art. 10 KN. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

 

Reforma szkolnictwa zawodowego

Drugą dużą nowelą wchodzącą w życie 1 września jest ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245), która m.in. wprowadza zmiany w szkolnictwie zawodowym. Dotychczasowe ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego staną się centrami kształcenia zawodowego i to one będą prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

 

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Sierpień 2019 >

 

W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego będzie musiała wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe oraz co najmniej jedno CKZ. Ponadto zlikwidowany zostanie podział placówek policealnych na te dla młodzieży i dla dorosłych. Nowelizacja ujednolica pensum nauczycieli zawodu do 20 godzin tygodniowo.

 

Przystąpienie do egzaminu zawodowego będzie obowiązkowe, co według pomysłodawców wpłynie na poprawę jakości i rzetelne nauczanie w szkołach, zaktywizuje je do prowadzenia kształcenia zawodowego na jak najwyższym poziomie. Na

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>

 

Szkolne dokumenty na komputerze

Zmieni się także rozporządzenie dotyczące dokumentacji szkolnej - zniknie możliwość wypełniania arkuszy ocen uczniów i słuchaczy pismem maszynowym, ustawodawca dostrzegł też fakt, że nie wszystkie osoby, które nie mają nr PESEL, posiadają paszport – będzie można wpisywać każdy dokument potwierdzający tożsamość. Ponadto dostosowano przepisy do tzw. specustawy maturalnej, umożliwiając przygotowanie dokumentów także wtedy, gdy klasyfikacji uczniów dokonał dyrektor, a nie rada pedagogiczna.

 

Nowy rok szkolny to również więcej danych w SIO - nowela rozporządzenia w tej sprawie poszerza zakres informacji o nauczycielach, z którymi szkoła rozwiązuje umowę z powodu:

  •     uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a KN;
  •     cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole;
  •     nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się na badanie okresowe lub kontrolne (art. 23 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 KN).