Pytanie:
W 2009 r. rada pedagogiczna przedszkola publicznego uchwałą zmieniła nazwę jednostki z "Publiczne Przedszkole" na "Publiczne Przedszkole Leśne Skrzaty". Zmiana ta nastąpiła bez podjęcia uchwały rady gminy o nadaniu nazwy. Od tego czasu przedszkole wszędzie posługuje się nową nazwą i taką też posiada pieczęć.
Czy przedszkole ma prawo posługiwać się tą nazwą? Jeżeli nie, jak należy postąpić, aby tę kwestię uregulować prawnie?

Odpowiedź:
Zmiana nazwy przedszkola powinna zostać dokonana przez organ prowadzący.

Uzasadnienie:
Zmiana nazwy przedszkola prowadzonego przez gminę wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy. Przedszkole – zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę. Akt założycielski nadaje organ prowadzący. O nazwie przedszkola przesądzają więc zapisy uchwały rady gminy. Ponadto, zgodnie z zapisem § 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - dalej r.r.s.p.p., statut publicznego przedszkola określa nazwę przedszkola. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów