Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania został zawieszony w dniu 1 września 2014 r. na okres do 28 lutego 2015 r. Sprawa toczy się w sądzie. Poprosił o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron z dniem 28 lutego 2015 r. Dyrektor wyraził zgodę.
Czy należy mu się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.?
Jeżeli tak to czy należy mu ją wypłacić w ostatnim dniu pracy czy dopiero po wyroku?


Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w odniesieniu do nauczycieli reguluje art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – dalej KN. Norma ta odsyła jednak do zastosowania norm ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – dalej u.d.w.r.
Ustawa ta w art. 3 u.d.w.r. zawiera katalog przypadków, których wystąpienie wywołuje skutek w postaci utraty przez pracownika prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W omawianej sprawie nie zaszła żadna z sytuacji wskazanych w treści art. 3 u.d.w.r., która uzasadniałaby utratę prawa do tzw. trzynastki za rok 2014.

Postępowanie dyscyplinarne nie upoważnia do zwolnienia nauczyciela>>

Podnieść także należy, że art. 3 u.d.w.r. jest przepisem szczególnym wobec normy art. 84 KN, zatem w kwestii ustalania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ma pierwszeństwo stosowania. W związku z powyższym należy uznać, że nauczyciel uzyskał prawo do tzw. trzynastki za 2014 r., o ile spełnił zasadnicze przesłanki nabycia tego wynagrodzenia, określone w treści art. 2 u.dod.wyn.rocz. Wynagrodzenie to należy wypłacić do dnia zakończenia stosunku pracy (analogicznie do dyspozycji art. 5 ust. 3 u.d.w.r.).

Więcej w  serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

 

Za uchybienie godności zawodu nauczycielowi grozi dyscyplinarka>>

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach [PRZEDSPRZEDAŻ] "Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach"?>>