Nauczyciel X (mianowany) w maju 2012 r. został zawieszony w czynnościach ze względu na toczącą się przeciwko niemu sprawę karną. Zawieszenie zostało ustanowione do czasu zakończenia sprawy karnej. Dyrektor szkoły systematycznie wysyłał zapytania do sądu o status prawny nauczyciela. Sprawa zakończyła się w marcu 2013 r. O fakcie tym dyrektor nie został poinformowany zarówno przez nauczyciela X jak i przez sąd. W miesiącu czerwcu 2013 r. dyrektor szkoły wezwał nauczyciela X do przedstawienia informacji dotyczącej toczącej się sprawy. Uzyskał pisemną odpowiedź, że sprawa została warunkowo umorzona w marcu (informację tę dyrektor uzyskał dopiero w czerwcu). Sąd tę informację potwierdził. W marcu więc nauczyciel X nie był już zawieszony i od tego czasu ma nieobecność nieusprawiedliwioną. W lipcu 2013 r. dyrektor szkoły złożył wniosek do rzecznika dyscyplinarnego. Sprawa się toczy.
Jak w świetle prawa można "rozstać się" z nauczycielem X, jeżeli od marca 2013 r. nie świadczy pracy (nadal pobiera wynagrodzenie)?
Czy można zwolnić go dyscyplinarnie czy tylko rzecznik dyscyplinarny może podejmować decyzje w sprawie zatrudnienia ww. nauczyciela X?

 
W związku z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Kary dyscyplinarne, wskazane w treści art. 76 ust. 1 KN , wymierza na podstawie art. 76 ust. 2 KN komisja dyscyplinarna, a więc komisja wskazana w treści art. 77 ust. 1 i 2 KN .
Tak więc z obowiązujących przepisów wynika wyraźnie, że dyrektor szkoły nie ma kompetencji aby skutecznie postawić nauczyciela przed komisją dyscyplinarną. Nie może także zwolnić go dyscyplinarnie. Może natomiast poinformować rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej o podejrzeniu naruszenia przez nauczyciela godności zawodu.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2009 r. (wyrok SN z dnia 8 stycznia 2009 r. I PK 137/08, OSNP 2010, nr 13-14, poz. 161), za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych nauczyciel odpowiada w trybie dyscyplinarnym, z wyłączeniem możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Dlatego stosunek pracy z nauczycielem można rozwiązać za wypowiedzeniem na zasadach ogólnych, związanych z rodzajem zatrudnienia (umowa o pracę – art. 27 KN , mianowanie – art. 23 KN ). Jeżeli komisja dyscyplinarna orzeknie o nałożeniu kary dyscyplinarnej, stosunek pracy wygaśnie z mocy prawa na podstawie art. 26 KN .

Polecamy: Nikt nie chce sądzić nauczycieli