Czy istnieją akty prawne regulujące dodatkowe zatrudnienie nauczyciela, który pozostaje w sprzeczności z jego obowiązkami służbowymi albo mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność?


Nie ma przepisów prawnych, które regulowałyby kwestie dotyczące dodatkowego zatrudniania nauczycieli, w kontekście sprzeczności tego zatrudnienia z jego obowiązkami służbowymi czy podejrzeniem o stronniczość lub interesowność. Nie ma regulacji, które zabraniałyby nauczycielom podejmowania określonego zatrudnienia ze względu na okoliczność, iż pracuje jako nauczyciel.


Należy jednak wziąć pod uwagę, że podstawowy katalog obowiązków nauczyciela zawarty został w art. 6 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Katalog ten stanowi punkt odniesienia przede wszystkim w zakresie ustalania oceny pracy nauczyciela. Jeżeli dodatkowe zatrudnienie powoduje, iż nauczyciel nie wykonuje bądź wykonuje sprzecznie z przepisami prawa swoje obowiązki służbowe to naraża się na negatywną ocenę pracy. Negatywna ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania i nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jest przesłanką do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem (art. 23 ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela).

Należy również pamiętać, że uchybienie obowiązkom określonym w tym przepisie jest w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela).