Czy Rada Rodziców działająca w szkole może założyć dla rodziców i uczniów skrzynkę do kontaktów e-mail na stronie internetowej szkoły w celu pozyskania informacji o działalności szkoły?
Taki wniosek złożył zarząd Rady Rodziców do dyrektora szkoły.
Czy jest to zgodne z obowiązującym prawem? Jeśli tak, to czy dyrektor szkoły musi mieć zgodę rady pedagogicznej?
Według mojej opinii, w przepisach prawa nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi, czy Rada Rodziców działająca w danej szkole może założyć dla rodziców i uczniów skrzynkę do kontaktów e-mail na stronie internetowej szkoły w celu pozyskania informacji o jej działalności. Według mojej opinii, Rada Rodziców mogła wystąpić do dyrektora szkoły z takim wnioskiem, gdyż znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty wprowadzają nowe zadania i kompetencje rad rodziców i obecnie Rada Rodziców może występować z wnioskami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami może występować do dyrektora szkoły, rady szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. O tym, czy Rada Rodziców działająca w danej szkole założy dla rodziców i uczniów skrzynkę do kontaktów e-mail na stronie internetowej szkoły w celu pozyskania informacji o jej działalności, może zdecydować jedynie dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły nie musi w tej sprawie występować do rady pedagogicznej o zgodę.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki. W związku z tym decyzję, czy Rada Rodziców działająca w założy dla rodziców i uczniów skrzynkę do kontaktów e-mail na stronie internetowej szkoły w celu pozyskania informacji o jej działalności, może podjąć jedynie dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły nie musi w tej sprawie występować do rady pedagogicznej o zgodę. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z wyżej przytaczanym artykułem ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły lub placówki realizuje również uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1. zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki,
2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki,
4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
Natomiast opiniuje w szczególności: (art. 41 ust. 2)
1. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2. projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Według mojej opinii, Rada Rodziców mogła wystąpić do dyrektora szkoły z takim wnioskiem, gdyż znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty wprowadzają nowe zadania
kompetencje rad rodziców i obecnie Rada Rodziców może występować z wnioskami praktycznie we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami może występować do dyrektora szkoły, rady szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Zupełnie jednak oddzielną sprawą jest sam fakt posiadania przez szkołę swojej strony internetowej. Niestety nie jest to jeszcze zjawisko powszechne, chociaż już bardzo wiele szkół takie strony posiada. Wynika to z tego, że obecnie jedynym obowiązkiem każdej szkoły jest stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1. organy władzy publicznej,
2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
Jak z tego wynika, według mojej opinii, szkoła jest jednostką organizacyjną służącą wykonywaniu zadań publicznych związanych z systemem oświaty w ramach struktury samorządu terytorialnego. Jest więc podmiotem zobowiązanym na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępnienia informacji, mającej charakter informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu. Jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 września 2006 r. (II SAB/Wa 40/06) uznał, że nawet Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który jedynie zapewnienia obsługę finansowo-księgową placówek szkolnych jest jednostką organizacyjną służącą wykonywaniu zadań publicznych związanych z systemem oświaty w ramach struktury samorządu terytorialnego i jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji, mającej charakter informacji publicznej, to szkoła tym bardziej musi udostępniać informacje mające charakter informacji publicznej na swojej stronie BIP.
Dyrektor szkoły przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody Radzie Rodziców na założenie dla rodziców i uczniów skrzynki do kontaktów e-mail na stronie internetowej szkoły w celu pozyskania informacji o jej działalności musi rozważyć wszystkie za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Musi przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że te informacje o działalności szkoły mogą jedynie skupić się na subiektywnej ocenie pracy poszczególnych nauczycieli i to nie zawsze pozytywnej. Może warto o takim zagrożeniu z Radą Rodziców porozmawiać. Może się bowiem okazać, że cel był szczytny, a skutki okazały się fatalne.