Nauczyciele nie muszą się obawiać o wypłatę wynagrodzenia za dni, w których nie odbyły się zajęcia zawieszone z powodu mrozu lub śnieżycy. W takich przypadkach uznaje się, że pracownik pozostaje w gotowości do pracy, której nie może świadczyć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Za tzw. przestój nauczycielowi należy się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania – zasadnicze z dodatkami ( art. 80 zd. 2 , art. 81 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. Nauczyciel nie zachowuje natomiast prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw, które się nie odbyły z powodu odwołania zajęć z uczniami. Za takie godziny nauczycielowi należy się wynagrodzenie tylko w przypadku, gdy je faktycznie zrealizował. Niezgodne z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, a w związku z tym nieważne są postanowienia niektórych regulaminów wynagradzania nauczycieli, uchwalane przez organy prowadzące, które przyznają nauczycielom wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw, których nauczyciel nie zrealizował z powodu odwołania zajęć w szkole przez dyrektora szkoły m.in. z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne lub wzrost zachorowań uczniów za choroby zakaźne.

Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 6 pkt 2 KN, organ prowadzący jest uprawniony do ustalania w ramach takiego regulaminu tylko do ustalania warunków i wypłacania (wydawania) należnych kwot, a nie do decydowania, kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (wyrok WSA z dnia 26 kwietnia 2006 r., IV SA/Wr 274/2005, OSS 2006, nr 3, poz. 79; Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r., NK.II.0911-3/258/09, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2009, nr 75, s. 1660). W przypadku, gdy nauczycielowi zostało wypłacone z góry wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw, musi się liczyć z ich zwrotem, który zostanie dokonany przez potrącenie nienależnie wypłaconej kwoty przy najbliższej wypłacie (art. 87 § 7 k.p.; uchwała SN z dnia 8 grudnia 1994 r., I PZP 49/94, OSNAPiUS 1995, nr 16, poz. 202).

Za zajęcia odrabiane w soboty, a więc wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczyciel zamiast dnia wolnego otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej jak za godziny ponadwymiarowe ( art. 42c ust. 3 KN w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

Polecamy: Zasady organizacji zajęć podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych