Nie udało nam się wykonać zaplanowanego naboru i w związku z dalszymi zmianami organizacyjnymi w placówce nauczyciel ten otrzymał w maju wypowiedzenie umowy o pracę. Ponieważ w placówce jest kilku nauczycieli w podobnej sytuacji, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2013 r. oraz przewidziano do zwolnienia czterech pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych, dochodzi do zwolnień grupowych i pracownikom należy wypłacić odprawy.
Wskazanemu w pytaniu nauczycielowi należy się dwumiesięczna odprawa, ale czy obliczona według wymiaru 12/18 czy 9/18 etatu?

Odpowiedź:
Podstawę do obliczenia odprawy stanowi wymiar zatrudnienia na dzień wypłaty tejże odprawy.

Uzasadnienie:
Wprawdzie w pytaniu nie określono tego wprost, ale należy domniemywać, iż nauczyciel zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Dla poniższych wyjaśnień przyjęto ww. formę zatrudnienia nauczyciela. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Zatem każda ze stron stosunku pracy (nauczyciel, dyrektor) może zdecydować się na rozwiązanie stosunku pracy. W takim przypadku KN przewiduje złożenie przez jedną ze stron umowy zawartej na czas nieokreślony 3-miesięcznego wypowiedzenia, którego skutek nastąpi z końcem roku szkolnego. Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w ww. trybie, nie przysługuje odprawa na podstawie przepisów KN ( art. 20 ust. 2 KN ). Natomiast odprawa będzie przysługiwać zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). W myśl przywołanego wyżej przepisu pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W tym celu należy posiłkować się przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.). Stosownie do przepisów rozporządzenia ekwiwalent za urlop oblicza się na tych samych zasadach, co wynagrodzenie urlopowe. Natomiast wynagrodzenie urlopowe ustala się biorąc pod uwagę wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej nauczyciel otrzymałby je, gdyby w tym samym czasie pracował, czyli z uwzględnieniem wynagrodzenia odpowiedniego do wymiaru zatrudnienia na dzień wypłaty odprawy (w tym wypadku 9/18 etatu). Jedynie przepisy KN przewidują w przypadku wypłaty odprawy (zgodnie z art. 20 ust. 2 KN ) nauczycielowi, którego wymiar zatrudnienia został obniżony na podstawie art. 22 ust. 2 KN – w wysokości odpowiedniej do wymiaru zatrudnienia sprzed ograniczenia wymiaru ( art. 22 ust. 2a KN ).