Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

 

 

Uczniowie dostaną dopłatę do podręcznika>>

 

Dopłata do 445 zł

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych. Kwota dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019 r. nie ulega zmianie w porównaniu z latami 2013-2018. 

Maksymalne kwoty dofinansowania to:
225 zł (dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
390 zł (dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi) uczęszczającego  do szkoły branżowej lub zawodowej;
445 zł  dla ucznia ze wskazanymi wyżej rodzajami niepełnosprawności, uczęszczającego do liceów lub szkół artystycznych;
175 zł dla niepełnosprawnego ucznia w podstawówce, w klasie III, gdy nie korzysta z innych bezpłatnych podręczników.

Dotacja na wniosek złożony w szkole

Pieniądze na dopłaty do podręczników pochodzą z dotacji, które otrzymuje gmina właściwa ze względu na siedzibę szkoły, przekazywane są na konto szkoły.
Dyrektor wypłaca pieniądze rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem – jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi.

Dowodem zakupu jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Można też uzyskać zwrot kosztów na podstawie potwierdzenia zakupu podręczników wystawionego przez podmiot (np. radę rodziców), który dokonał zakupu dla grupy uczniów.

Dane do potwierdzenia określone w rozporządzeniu

Jak podkreślają autorzy projektu zamawianie podręczników dla grupy uczniów bezpośrednio u wydawcy lub w księgarni jest częstą praktyką w szkołach. Działanie to prowadzi do obniżenia kosztów zakupu. Dlatego rozporządzenie określa dane, które należy zamieścić w przedstawianym szkole dokumencie.

Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:
- imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły,
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
- wykaz zakupionych podręczników,
- kwotę zakupu,
- datę zakupu,