Dyrektor szkoły sprawuje nadzór w sposób planowy, pozwalający pozyskiwać informacje o funkcjonowaniu szkoły z różnych źródeł. Dyrektor jest zobowiązany stworzyć dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny prowadzony w danym roku szkolnym. Sprawozdanie musi zawierać usystematyzowane informacje z zakresu zrealizowanych trzech form nadzoru, czyli przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, kontroli oraz wspomagania nauczycieli. Dokument, podsumowujący nadzór pedagogiczny dyrektora prowadzony w danym roku szkolnym, powinien odnosić się do planu nadzoru, jego oceny realizacji, stanowić podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz zawierać wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. Prezentowanie wyników i wniosków sprawowanego nadzoru pedagogicznego powinno być czytelne, przejrzyste i umożliwiające porównywanie i ocenę realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Powinno zawierać uzasadnienie ocen oraz opis stanu kontrolowanych zagadnień.
Problematyka sprawowania nadzoru pedagogicznego jest regulowana przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) - dalej r.n.p. Formy sprawowanego nadzoru dyrektora szkoły lub placówki określa § 6 r.n.p. i są nimi ewaluacja, kontrola i wspomaganie.
Istotnym fragmentem planowania nadzoru pedagogicznego jest określenie celu i przedmiotu ewaluacji wewnętrznej, tematyki i terminów kontroli oraz tematyki szkoleń i narad. Celami nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora jest poprawa pracy szkoły lub placówki, podnoszenie jakości działalności edukacyjnej szkoły lub placówki oraz wspomaganie rozwoju nauczycieli. Zgodnie z zapisem § 21 r.n.p. dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
• organizuje ewaluację wewnętrzną, czyli praktyczne badanie oceniające i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań sprecyzowanych w r.n.p. lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne,
• kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,
• wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.
@page_break@
Zgodnie z zapisem § 22 r.n.p. do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły musi więc, raz w roku szkolnym przedstawić przed końcem roku szkolnego pełne wyniki oraz wnioski ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

Zapis art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowi, iż dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski, które wynikają ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Zgodnie więc z powyższym zapisem, że dyrektor musi przedstawić po półroczu ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a na koniec roku szkolnego kompletne wyniki oraz wnioski ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzonej ewaluacji i kontroli i wspomagania. Dyrektor szkoły zobligowany jest stworzyć dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny prowadzony w roku szkolnym.
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły powinno zawierać dane dotyczące:
• wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,
• awansu zawodowego nauczycieli,
• zajęć opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły,
• wniosków z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz kontroli,
• wniosków i zaleceń do realizacji w następnym roku szkolnym ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.
Przepisy nie określają wzoru przedstawienia przez dyrektora szkoły wyników i wniosków sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego co oznacza, iż mogą mieć dowolną formę, o której decyduje dyrektor. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru ujęte zostają w sprawozdaniu dyrektora szkoły zawierającym tabele lub opis i mogą być prezentowane w formie pisemnej albo prezentacji multimedialnej. Sprawozdanie musi zawierać usystematyzowane informacje z zakresu zrealizowanych trzech form nadzoru, czyli przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, kontroli oraz wspomagania nauczycieli. Dokument, podsumowujący nadzór pedagogiczny dyrektora prowadzony w danym roku szkolnym, powinien odnosić się do planu nadzoru, jego oceny realizacji, stanowić podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz zawierać wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. Prezentowanie wyników i wniosków sprawowanego nadzoru pedagogicznego powinno być czytelne, przejrzyste i umożliwiające porównywanie i ocenę realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Powinno zawierać uzasadnienie ocen oraz opis stanu kontrolowanych zagadnień.
Do opracowania wyników i wniosków sprawowanego nadzoru pedagogicznego niezbędna będzie dokumentacja związana z prowadzonym nadzorem pedagogicznym dyrektora zależnie od ustaleń obowiązujących w szkole: plan nadzoru pedagogicznego, analizy sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, dokumenty dotyczące frekwencji uczniów, arkusze obserwacji, arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, raport ewaluacji wewnętrznej, arkusze monitorowania realizacji zajęć wynikających z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli itp.

Propozycja przedstawienia wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

 

1. Stopień realizacji działań zawartych w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły:

Lp.

Zaplanowane zadania

Zakres wykonania - uwagi o realizacji

Wnioski

1.

 

Wykonanie zaplanowanych zadań

 

2.

 

Nie wykonano zaplanowanych zadań ze względu na ......

 

3.

 

Utrudnienia - konieczność zmodyfikowania planu

 

4.

 

Realizacja zadań nie uwzględnionych w planie – wyjaśnienie potrzeby ich realizacji

 

 

2. Ocena realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego realizowanych przez nauczycieli lub całą radę pedagogiczną wraz z informacją o ich skutkach i efektach:

Lp.

Rodzaj działań wynikających z wniosków ze sprawowanego nadzoru w ubiegłym roku szkolnym

Skutki podjętych działań

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Lp.

Wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego w pierwszym półroczu roku szkolnego

Podjęte działania

Rezultaty

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.