Czy po wydaniu decyzji o cofnięciu uprawnień szkoły publicznej, organ dotujący może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji za okres, kiedy szkoła była dotowana?

Odpowiedź

Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę.

Na podstawie art. 90 ust. 3e ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom z budżetów tych jednostek. Tryb i zakres kontroli określany jest przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze uchwały podejmowanej przez organ stanowiący w oparciu o art. 90 ust. 4 u.s.o. Przepisy u.s.o. nie określają okresu, za który może zostać przeprowadzona kontrola.

Kurator może uchylić zapisy statutu>>

Dotacje udzielane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla szkół i placówek niepublicznych stanowią niepodatkowe należności budżetowe – które w razie stwierdzenia wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi – stosownie do art. 60 pkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, dalej: u.f.p. Zgodnie z art. 67 ust. 1 u.f.p., do spraw dotyczących dotacji, nieuregulowanych w u.f.p. stosuje się przepisy działu III ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa - dalej o.p.

Stosownie do art. 67 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 70 § 1 o.p. zobowiązania szkoły niepublicznej z tytułu przekazanej dotacji przedawniają się z upływem 5 lat. Należy więc uznać, że organ dotujący ma prawo badania wykorzystanie dotacji za 5 ostatnich lat. Warto podkreślić, że obecne prace trwające nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przewidują uregulowania szczególne w tym zakresie. Zgodnie z projektowanym zapisem art. 36 ust. 5 projektu ustawy, kontrola dotacji będzie obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy, w którym będzie ona przeprowadzana.

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty Lidia MarciniakStatut szkoły podstawowej po reformie oświaty>>