Rada miejska podjęła uchwałę o zmianie nazwy “gimnazjum Nr 1” na “gimnazjum Nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi”.
Wojewoda stwierdził nieważność uchwały.
Organ uznał, iż intencją rady była zmiana rodzaju szkoły na gimnazjum z klasami dwujęzycznymi, to zmiana ta stanowi przekształcenie szkoły i podmiot prowadzący zobligowany był do zastosowania procedury przewidzianej dla przekształcenia szkoły.
Rada tłumaczyła, iż podejmując uchwałę o zmianie nazwy szkoły miała na uwadze jedynie poszerzenie oferty programowej o oddział dwujęzyczny.
WSA przyznał rację radzie gminy.
Zdaniem sądu wbrew twierdzeniom wojewody uchwałą nie dokonano "przekształcenia" czyli "zmiany czegoś".Przekształceniem szkoły są takie zmiany organizacyjne, które prowadzą do istotnego zmniejszenia rozmiarów lub zmiany przedmiotu dotychczas prowadzonej przez nią działalności.

Natomiast uchwała o zmianie nazwy szkoły tego rodzaju zmian organizacyjnych nie spowodowała. Zamiarem rady było jedynie poszerzenie oferty edukacyjnej istniejącego gimnazjum o dodatkowy oddział dwujęzyczny, zgodnie zresztą z wolą rodziców uczniów i środowiska pedagogicznego.
Nie wiązało się to z wprowadzaniem jakichkolwiek zmian w zakresie dotychczas prowadzonej działalności przez gimnazjum – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 764/15, nieprawomocny