Skarga dotyczyła bezczynności dyrektora szkoły, do którego złożono wniosek o udostępnienie, w trybie dostępu do informacji publicznej, protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację skarżącej, uznając, że dyrektor złamał przepisy.
"Dyrektor szkoły publicznej jest organem władzy publicznej obowiązanym do udzielania informacji publicznych, bowiem przysługuje mu władztwo zakładowe będące częścią władztwa państwowego przekazanego w drodze ustawy o systemie oświaty" - przypomniał sąd w uzasadnieniu. Dodał także, że niewątpliwie udostępnieniu podlegają protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej.

Projekt arkusza organizacyjnego jest informacją publiczną>>

Zdaniem WSA nie miało znaczenia, że skarżąca mogła zapoznać się z żądanymi dokumentami podczas wizyty w szkole.
"Wnioskodawca określa sposób i formę udostępnienia informacji i tylko on jest uprawniony do modyfikacji wniosku. Ewentualnie, w razie niesprecyzowania we wniosku formy udostępnienia, podmiot zobowiązany może zaproponować wnioskodawcy formę udostępnienia." - podkreślił WSA. - "Dyrektor znajdował się w posiadaniu żądanych informacji w momencie złożenia wniosku przez A. B., a więc udostępnienie informacji winno nastąpić niezwłocznie. Zatem naruszono uregulowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w sposób oczywisty albowiem nastąpiło znaczne przekroczenie terminów załatwienia sprawy." - ocenił sąd.

Na podstawie: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, z dnia 26 września 2014 r., sygn. akt II SAB/Łd 102/14.

Projekt arkusza organizacyjnego jest informacją publiczną>>