Akt prawny szczegółowo określi zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi. Do obowiązków dyrektora szkoły nadal należeć będzie opracowanie planu nadzoru, zawierającego: przedmiot i terminy przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej oraz tryb sprawdzenia, czy nauczyciele przestrzegają obowiązujących przepisów.

Wizytator nie wystawi szkole oceny>>

Przed zakończeniem roku szkolnego - do 31 sierpnia - dyrektor zobligowany będzie do przedstawienia radzie pedagogicznej (lub gdy takiej nie ma nauczycielom i osobom, które realizują zadania statutowe szkoły) wyniki i wnioski ze sprawowanego w danym roku szkolnym nadzoru.
Nie są to jednak jedyne obowiązki, jakie rozporządzenie nałoży na dyrektora, przepisy wprost określają, że do jego zadań należy wspieranie nauczycieli. Ma to robić m.in. poprzez: organizację szkoleń, motywowanie do rozwoju zawodowego oraz informowanie o wynikach nadzoru.

 

Szkoły słabo oceniane przez organy nadzoru>>