Zgodnie z zapisem projektowanego art. 131 ust. 8 ustawy – Przepisy wprowadzające, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna może złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. wniosek o zmianę zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby klas objętych strukturą organizacyjną tej szkoły. Osoba prowadząca powinna dołączyć dokumenty:
1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej wraz z informacją o ich kwalifikacjach,

2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe,

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących publicznych szkół.

Reforma oświaty tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>

W przypadku niedołączenia do wniosku wymienionych dokumentów, organ jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. – bądź w przypadku przedłużenia terminu nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2017 r. przez organ jednostki samorządu terytorialnego który wydał zezwolenie, odmawia zmiany tego zezwolenia w zakresie zwiększenia liczby klas w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r.
W takim przypadku osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. przedkłada organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, obejmującej strukturą organizacyjną część klas tej szkoły oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Lex Prawo Oświatowe - wypróbuj za darmo>>

Prawo oświatowe z serii MERITUM
Krzysztof Gawroński, Stefan M. Kwiatkowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł