Nowe przepisy wprowadza obowiązujące od 1 września 2017 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. poz. 1322). Uczeń nadal będzie mógł wybrać część zajęć, na jakie będzie uczęszczał. Listę ustali dyrektor szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez rady: pedagogiczną i rodziców.
Rozporządzenie dopuszcza organizację grup: oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych. Organizacja większej liczby zajęć możliwa będzie także dzięki wprowadzenie możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć przez nauczyciela innego niż prowadzący lekcje w-f.