Powodem zmiany jest obowiązująca od 1 września 2013 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która umożliwia organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka także w innych formach wychowania przedszkolnego. Katalog miejsc, w których organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, uzupełniono o inne formy wychowania przedszkolnego. W takim przypadku zespół wczesnego wspomagania powoływał będzie dyrektor placówki.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1256).