W roku szkolnym 2018/2019 oddziały przedszkolne będą organizowane w 180 szkołach podstawowych.

Od 19 marca 2018 r. do szkół i przedszkoli pierwszego wyboru składa się podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Rekrutacja zostanie rozstrzygnięta 7 maja 2018 r.

Ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie biorą udziału w rekrutacji - opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.