Już wkrótce prezesi regionalnych izb obrachunkowych nie będą mieli kompetencji w zakresie składania wniosku o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zmiany wprowadza wchodząca w życie 11 lutego 2012 r. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1429). Precyzuje ona dotychczas obowiązujące przepisy rozszerzając m.in. katalog podmiotów ponoszących odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
Po wejściu w życie nowelizacji w zakresie sektora finansów publicznych odpowiedzialności podlegać będą pracownicy i inne osoby, których obowiązki wynikają wprost z przepisów ustawy lub którym powierzono obowiązki na podstawie obowiązujących przepisów.
Szerszy jest także katalog czynów, za które określone podmioty poniosą odpowiedzialność na podstawie ustawy. Jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych kwalifikowane będzie m.in. niezgodne z przepisami odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych oraz zaniechanie zatwierdzenia rozliczenia dotacji (niezatwierdzenie go w terminie) zamiast dotychczasowego nierozliczenia dotacji.
Zmienią się również przepisy dotyczące podmiotów posiadających uprawnienia do wnoszenia wniosków o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omawiana nowelizacja odbiera uprawnienia w tym zakresie Najwyższej Izby Kontroli, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz prezesom regionalnych izb obrachunkowych.
Opracowanie: Monika Sewastianowicz, RPE, WKP