W gminie funkcjonuje publiczne przedszkole prowadzone przez zgromadzenie zakonne, które otrzymuje dotacje w wysokości 100%. Kwota dotacji ustalana jest na podstawie danych z najbliższej gminy. Od 1 września 2017 r. gmina otwiera swoje publiczne przedszkole. Czy na terenie gminy mogą funkcjonować dwa publiczne przedszkola? Gdy gmina uruchomi swoje przedszkole czy istnieje możliwość przekształcenia publicznego przedszkola prowadzonego przez zgromadzenie w placówkę niepubliczną i kto może to zmienić i złożyć taki wniosek: gmina czy siostry zakonne?
W chwili uruchomienia gminnego przedszkola jaka będzie wysokość dotacji dla przedszkola sióstr?


Odpowiedź:
W gminie mogą funkcjonować dwa przedszkola.

Uzasadnienie:
W świetle obowiązujących przepisów nie ma żadnych przeszkód dla prowadzenia większej ilości przedszkoli publicznych w jednej gminie. Co więcej, biorąc pod uwagę kolejne nowelizacje przepisów dotyczących wychowania przedszkolnego można wyraźnie dostrzec, iż celem ustawodawcy jest stopniowe rozszerzanie prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innych formach wychowania przedszkolnego także młodszych dzieci, które ukończyły trzy i cztery lata. Niewątpliwym jest, że zakładanie nowych przedszkoli znacząco ułatwi realizację tych założeń poprzez zwiększenie dostępności placówek oferujących wychowanie przedszkolne.

Reforma oświaty w LEX Prawo Oświatowe>>

Nawiązując zaś do drugiego pytania, to należy stwierdzić, że w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości przekształcenia publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego w przedszkole niepubliczne. Jednocześnie, możliwa jest likwidacja dotychczasowego przedszkola publicznego prowadzonego przez siostry zakonne oraz po zakończeniu tego procesu, założenie przedszkola niepublicznego. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów