Rozporządzenie przewiduje, że osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w zawodach: dekarz, krawiec, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter kadłubów jednostek pływających albo monter kadłubów okrętowych, monter systemów rurociągowych oraz górnik eksploatacji podziemnej, w oparciu o różne podstawy programowe kształcenia w zawodach, będą mogły uzyskać dyplom zawodowy odpowiednio w zawodach:

  • technik dekarstwa,
  • technik stylista,
  • technik spawalnictwa oraz
  • technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, jeżeli przedstawią odpowiednie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowych lub świadectwa czeladnicze.

 

Przedstawić należy m.in. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia.


Ponadto projektowane rozporządzenie przewiduje możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik gazownictwa przez osoby, które rozpoczęły kształcenie w tym zawodzie przed 1 września 2019 r. i potwierdziły jedną z kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.