Jakie działania należy podjąć, aby w istniejącym już technikum utworzyć nowe kierunki kształcenia zawodowego?
Działania, które należy podjąć w celu uruchomienia nowego zawodu w technikum określa artykuł 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.

Określenie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860). Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje zawody, typy szkół
ponadgimnazjalnych, w których może się odbywać kształcenie.

Zgodnie z komentowanymi zapisami, dyrektor funkcjonującego technikum, aby utworzyć nowe kierunki kształcenia zawodowego musi:
• sprawdzić czy proponowany zawód lub zawody, w których ma kształcić szkoła są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
• uzgodnić powstanie nowego zawodu lub zawodów, w których szkoła będzie kształcić z organem prowadzącym,
• uzyskać pozytywną opinię odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia w sprawie kierunków, których uruchomienie szkoła proponuje,
• uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, właściwego dla siedziby szkoły, odnośnie uruchomienia nowego lub nowych zawodów, które szkoła zamierza uruchomić.