Nauczycielka od 1 czerwca 2015 r. przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. W tym czasie zmieniła stan cywilny i przeprowadziła się do miejsca zamieszkania męża, gdzie znalazła sobie pracę i w związku z tym postanowiła przerwać urlop dla poratowania zdrowia.
Czy jest to możliwe, zakładając, że lekarz uzna, iż jej stan zdrowia się poprawił i da jej zdolność do pracy?

 
Jeżeli nauczycielka jest zdolna do pracy, będzie mogła do niej powrócić.
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku i na okres wskazany w orzeczeniu lekarskim o potrzebie udzielenia urlopu.
Zgodnie z art. 73 ust. 7 KN, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 73 ust. 6 KN).

Przez urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel traci prawo do urlopu uzupełniającego>>

Oznacza to, że w związku z zakończeniem korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przed powrotem do pracy lekarz medycyny pracy powinien stwierdzić zdolność nauczyciela do pracy.
Zatem w razie powzięcia przez dyrektora wiadomości o podjęciu przez nauczycielkę korzystającą z urlopu dla poratowania zdrowia nowego zatrudnienia dyrektor powinien odwołać ją z urlopu, wezwać do powrotu do pracy i skierować na badania profilaktyczne.
Jeśli nauczycielka nie zamierza kontynuować dotychczasowego zatrudnienia, jej stosunek pracy powinien zostać rozwiązany za porozumieniem stron za zgodą dyrektora, a bez tej zgody – w trybie jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lub art. 27 ust. 1 KN).
Natomiast brak stawiennictwa do pracy w sytuacji kontynuacji zatrudnienia może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, ponieważ nauczyciel narusza obowiązek realizowania dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej funkcji jednostki oświatowej (art. 75 ust. 1 w zw. z art. 6 KN).

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł