- Należą do niej również osoby zatrudnione w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także nauczyciele skierowani do pracy za granicą - wylicza resort. Zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W rozporządzeniu do programu szczepień została dodana kolejna grupa pracowników oświaty.

Nauczyciele mają jeden dzień więcej na rejestrację na szczepienia>>

 

Formularz w Systemie Informacji Oświatowej

Formularz zgłoszeń dyrektorzy znajdą „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej (SIO)  pracowników niebędących nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni - formularz dyrektorzy mają przesłać do 10 lutego.

  • innych pracowników pedagogicznych,
  • pomocy  nauczyciela  i pomocy  wychowawcy, 
  • zatrudnionych  w przedszkolu, 
  • innej  formie  wychowania  przedszkolnego,
  • szkole lub placówce działającej w systemie oświaty,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia praktyczne, którzy wyrazili wolę szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

 

 


Dane przetwarza MEN

Zmiany wprowadza rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dane potrzebne do wystawienia e-skierowania na szczepienia zgromadzi resort oświaty - zakres przekazywanych informacji określa rozporządzenie w tej sprawie. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Podać należy: imię (imiona), nazwisko, numer telefonu i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.