Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do uzgodnień projekt nowelizacji rozporządzenia ws. świadectw i druktów szkolnych. Wzory graficzne druków szkolnych zostaną opatrzone symbolami oznaczenia indywidualnego blankietu - to wymóg wynikający z rozporządzeń resortu spraw wewnętrznych.

MEiN: 10 mln zł dla publicznych uczelni zawodowych>>

 

Inne świadectwa po reformie

Rozporządzenie dostosuje też druki do zreformowanego systemu szkolnictwa - uwzględniono uchylenie przepisów dotyczących dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz wydawania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010, a także przeniesiono regulacje odnoszące się do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z przepisów przejściowych do przepisów materialnych rozporządzenia.

 

 


 

Nowe przepisy umożliwią słuchaczom szkoły policealnej, którzy w danym roku otrzymali certyfikat w zakresie ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, uzyskanie dyplom zawodowy na podstawie przekazywanego przez dyrektora tej szkoły do okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu słuchaczy w danym roku szkolnym.  Wprowadzono również możliwość zastosowania skrótu wyrażenia „nauczany(a) dwujęzycznie” – ND oraz „poziom dwujęzyczny” – PD na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach.

 

Nie trzeba od razu wymieniać blankietów

W projekcie rozporządzenia wprowadzony został przepis przejściowy dotyczący możliwości wykorzystania blankietów dokumentów wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, na których nie zostało jeszcze umieszczone oznaczenie indywidualne. Jak wyjaśnia resort, z informacji uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że w zasobach okręgowych komisji egzaminacyjnych jest około 100 tysięcy niewykorzystanych blankietów.

Można je wykorzystywać:

  1. w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej – do dnia 12 lipca 2021 r.,
  2. w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej – do dnia 12 lipca 2023 r.

 

Analogiczny przepis przejściowy wprowadzony został w odniesieniu do świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych wydawanych przez szkoły. Arkusze ocen założone uczniom i słuchaczom przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia oraz uregulowano, aby nowe przepisy dotyczące arkuszy ocen wprowadzane w projektowanym rozporządzeniu były stosowane do arkuszy ocen uczniów i słuchaczy, którzy dopiero rozpoczną kształcenie od nowego roku szkolnego (2021/2022), ponieważ nie jest uzasadnione ich stosowanie do już założonych arkuszy ocen.