Po upływie okresu, na jaki stanowisko dyrektora powierzono kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, organ prowadzący mógł przedłużać powierzenie na kolejne okresy wymienione w art. 36a ust. 13 u.s.o., czyli okresy pięcioletnie. Przedłużenie powierzenia wymagało zasięgnięcia opinii rady szkoły i rady pedagogicznej oraz uzgodnienia z kuratorem oświaty (w przypadku szkoły artystycznej i placówki dla uczniów szkół artystycznych – z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego).

Obecnie – za wyjątkiem kilku przypadków, gdy jest to niezbędne z uwagi na wprowadzaną reformę ustroju szkolnego – nie ma już możliwości przedłużenia stanowiska dyrektora. Wspomniany art. 36a ust. 14 u.s.o. został uchylony przez Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 26.01.2017 r. i od tej pory wyłączną zasadą wyboru dyrektora będzie przeprowadzenie konkursu.
Jest to istotna zmiana w stosunku do dotychczasowych regulacji, ponieważ możliwość przedłużania powierzenia stanowiska była wielokrotnie wykorzystywana przez organy prowadzące w odniesieniu do dyrektorów, co do których pracy nie było zastrzeżeń. Obecnie nawet dyrektor osiągający wybitne wyniki będzie musiał stawać w konkursie po zakończeniu kadencji.

Więcej na ten temat w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 7/2017>>