Organizacja i zasady pracy
Niezależnie od wielkości i typu placówki należy przypomnieć podstawowe informacje na temat jej funkcjonowania. Proponuję krótkie zaprezentowanie takich obszarów jak:
– podstawy prawne funkcjonowania szkoły,
– obowiązki nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela,
– kompetencje rady pedagogicznej,
– rola związków zawodowych,
– podział zadań w zespole kierowniczym,
– inne zagadnienia specyficzne dla danej placówki.
Warto przypomnieć regulamin rady pedagogicznej, zwłaszcza zasady dyskusji, procedurę głosowania uchwał, zgłaszania poprawek oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy obrad. Taka wiedza w pigułce pozwoli młodym nauczycielom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a doświadczonym pedagogom uporządkować posiadane wiadomości.

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole>>

Jednym z zadań rady jest podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów (przykład 1). Właściwe zebranie klasyfikacyjne odbywa się przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, ale w sierpniu należy dokończyć procedurę, uwzględniając wyniki uzyskane przez uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu wakacji. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. Rada pedagogiczna, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne takiego ucznia, może podjąć uchwałę o promocji warunkowej (raz w ciągu danego etapu edukacyjnego).

Nadzór: rekomendacje na nowy rok
Nadzór pedagogiczny to jedno z najważniejszych zadań dyrektora. Składa się nań obowiązek ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia jakości pracy, kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań. W § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.), zmienionego rozporządzeniem z 10.05.2013 r. (Dz. U. poz. 560), wskazano ostateczny termin rozliczenia się z powyższych zadań: Dyrektor szkoły lub placówki publicznej, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej (…) wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Zmiany wprowadzone do arkusza organizacyjnego opiniuje rada pedagogiczną>>

Z informacji uzyskanych od dyrektorów różnych placówek wynika, iż niezależnie od prezentowania raportów ewaluacji wewnętrznej w czerwcu wielu z nich planuje przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego na radzie sierpniowej. Dotyczy to zwłaszcza informacji związanych z analizą egzaminów zewnętrznych i rekomendacji do pracy na nowy rok szkolny (przykład 2).

Przydział czynności, prac i zajęć
Zgodnie z załącznikami do rozporządzenia MEN z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, biorąc pod uwagę zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych.

Zmiany statutu dotyczące finansów tylko za zgodą organu prowadzącego>>

Rada pedagogiczna stosownie do kompetencji stanowiących opiniuje w szczególności propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podobnej procedurze podlega organizacja pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (przykład 4). W celu usprawnienia procesu opiniowania warto przygotować dla wszystkich nauczycieli pisemną informację o przydziale czynności i planie lekcji (przykład 3, s. 25).

Więcej na ten temat w artykule Małgorzaty Nowak "Sierpniowa rada pedagogiczna", opublikowanym w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 8/2014>>

W załącznikach znajdą Państwo:
przykładowy wzór uchwały dotyczącej egzaminów poprawkowych
przykładowy wzór uchwały dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie organizacji pracy szkoły
przykładowy porządek obrad rady pedagogicznej