Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski skierował do Sejmu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o „stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”. Część dokumentu poświęcił warunkom pracy nauczycieli. Stwierdził w nim, że prawa nauczycieli do pracy w odpowiednich warunkach jest w wielu szkołach łamane, za co odpowiadają zarówno samorządy, jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rzecznik przypomniał, że Karta Nauczyciela nakłada na samorząd obowiązek zapewnienia warunków do „realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz właściwego wyposażenia jego stanowiska pracy”. Ta sama Karta zobowiązuje ministra edukacji narodowej do wydania rozporządzenia na temat „podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły zadań statutowych i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli”. „Do tej pory Minister Edukacji Narodowej nie wykonał wspomnianej delegacji ustawowej” - przypomniał RPO.
Zdaniem Kochanowskiego, brak jasnych zasad dotyczących np. wyposażenia szkół czy też pakietu pomocy dydaktycznych przysługujących każdemu nauczycielowi powoduje, że „w niektórych placówkach szkolnych istnieją zaniedbania w tym zakresie. Świadczy o tym korespondencja nauczycieli kierowana do Rzecznika. Obowiązek zapewnienia szkole warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych spoczywa na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, zarządzie powiatu i województwa. Brak rozporządzenia, przy istniejącej wielości organów prowadzących szkoły, może doprowadzić do braku niezbędnej spójności w podejmowanych w tym zakresie działaniach”.
źródło: Głos Nauczycielski, 12.04.009r.