Rząd przyjął 29.07 Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013. W ciągu nieco ponad pięciu lat Polska wyda na jego realizację 5,8 mld zł, z czego 3,4 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansuje głównie Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki tym środkom więcej uczniów ze wsi otrzyma stypendia naukowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy już po ukończeniu szkoły, a same placówki oświatowe - pieniądze m.in. na wyposażenie pracowni komputerowych i tworzenie centrów internetowych. Tylko w tym roku na rozwój edukacji na obszarach wiejskich Polska wyda 1,5 mld zł, w tym blisko 1 mld z budżetu państwa.
Najwięcej, bo aż 597 mln zł, zostanie przekazanych na stworzenie infrastruktury niezbędnej do korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych na obszarach wiejskich, czyli na tworzenie pracowni komputerowych w szkołach oraz internetowych centrów multimedialnych w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
- Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z miast i wsi będzie możliwe dopiero wtedy, gdy taka sama będzie infrastruktura wszystkich placówek oświatowych - mówi prof. Edmund Wittbrodt, senator i były minister edukacji narodowej.
Za realizację tego działania będą odpowiedzialne m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo 200 mln zł zostanie przekazanych na rozwój bazy dydaktycznej placówek oświatowych na obszarach wiejskich, m.in. na pomoce naukowe czy sprzęt sportowy.
Z kolei 150 mln zł trafi jeszcze w tym roku do najzdolniejszych uczniów mieszkających na wsi. Tyle pieniędzy rząd chce bowiem przekazać na program stypendialny dla takich dzieci. Natomiast blisko 40 mln zł zostanie przekazanych na przygotowanie absolwentów szkół z obszarów wiejskich do podjęcia pracy.
Do 15 sierpnia 2008 r. szefowie poszczególnych resortów muszą przedstawić Radzie Ministrów szczegółowe programy realizacji zadań, za które są odpowiedzialni. Przy ich tworzeniu powinni wziąć pod uwagę opinie wojewodów, marszałków województw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli rząd zaakceptuje programy szczegółowe, poszczególni ministrowie będą mogli rozpocząć realizację swoich działań. Do końca lutego każdego roku każdy resort będzie musiał przekazać do MEN informację o tym, jak wywiązuje się z obowiązków związanych z wdrażaniem Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 30.07.2008 r.