RPO: wciąż niejasny jest status rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz po raz kolejny zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o poinformowanie o aktualnym stanie prac legislacyjnych nad projektem zmian ustawowych, mających uregulować zasady działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (RODK).

We wcześniejszych wystąpieniach RPO wielokrotnie wskazywała na nie do końca jasny status RODK i przede wszystkim wydawanych przez nie opinii w sprawach innych niż toczące się według przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Działalność RODK, będących organami pomocniczymi sądów rodzinnych, jest krytykowana przez RPO m.in. za niekompetencję oraz stosowanie przestarzałych już metod diagnostycznych.

W Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano roboczy projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten miał na celu przejrzyste uregulowanie zasad funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Więcej: www.rpo.gov.pl/content/do-ms-ws-zasad-funkcjonowania-rodzinnych-osrodkow-diagnostyczno-konsultacyjnych

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: www.brpo.gov.pl, stan z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2014 r.