Rzecznik od wielu lat podejmuje działania mające na celu zwrócenie uwagi organów państwowych na konieczność uregulowania monitoringu wizyjnego w Polsce. Mimo zagrożeń dla konstytucyjnych wolności i praw obywateli, jakie powoduje brak stosownych regulacji odnoszących się do monitoringu wizyjnego, kwestia ta nie została uregulowana. Niezależnie od uregulowania monitoringu wizyjnego stosowanego w przestrzeni publicznej, niecierpiącym zwłoki problemem pozostaje wprowadzenie regulacji dotyczącej monitoringu wizyjnego stosowanego w szkołach i innych placówkach oświatowych.
Rzecznik dostrzega pozytywne skutki zainstalowania monitoringu na terenie szkoły, istotne jest jednak, aby pamiętać, że stwarzanie bezpiecznych warunków nauki nie sprowadza się wyłącznie do ochrony dziecka przed fizyczną i psychiczną przemocą ze strony innych uczniów. Budowanie poczucia bezpieczeństwa musi polegać także na stworzeniu dzieciom i młodzieży warunków do swobodnego rozwoju w atmosferze wzajemnego zaufania oraz poszanowania godności człowieka, a obowiązek ten w szczególności ciąży na szkołach i innych placówkach oświatowych. Poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów może zostać zaburzone w przypadku, gdy w danej placówce każdy ruch uczniów jest śledzony przez kamery, a uczeń może być nagrywany w najbardziej intymnych sytuacjach.
W ocenie rzecznika konieczna jest zmiana obecnie obowiązujących regulacji, aby ograniczyć możliwość instalowania monitoringu w szkołach do miejsc wskazanych w przepisach. Niezbędne jest także uregulowanie zasad prowadzenia monitoringu i postępowania z tak zgromadzonych danymi w akcie prawnym rangi ustawy lub w akcie wykonawczym wydanym na podstawie spełniającego kryteria konstytucyjne upoważnienia ustawowego. W związku z tym rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska i rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w celu uregulowania kwestii stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł