Wystąpienie profesor Ireny Lipowicz ma związek z dostosowywaniem polskich przepisów do postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Biuro RPO przeanalizowało sytuację uczniów niepełnosprawnych i zarekomendowało resortowi edukacji działania, które powinien podjąć w celu wdrożenia przepisów Konwencji.
Przede wszystkim RPO podkreśla, że konieczna jest zmiana sposobu finansowania edukacji uczniów z niepełnosprawnością. Kwoty z subwencji oświatowej powinny trafiać do placówki, w której faktycznie kształci się dziecko niepełnosprawne.
RPO zwraca również uwagę na potrzebę zapewnienia lepszego wsparcia nauczycielom. Powinni oni, zdaniem rzecznik, mieć więcej szkoleń, które pozwolą im zdobyć wiedzę na temat indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Każdy nauczyciel powinien mieć także swobodny dostęp do materiałów pomocniczych.
Profesor Irena Lipowicz podkreśla także, że Polska musi zadbać o stworzenie mechanizmu koordynującego politykę państwa wobec osób z niepełnosprawnościami, w celu ułatwienia i zapewnienia spójności działań zmierzających do wdrożenia postanowień Konwencji.
Zdaniem RPO system kształcenia uczniów niepełnosprawnych powinien być bardziej elastyczny. 
"Tam, gdzie to jest możliwe należy odstąpić od wymagania przedstawienia orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub specjalne potrzeby edukacyjne. Dotyczy to wszystkich etapów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami, w tym szkolnictwa wyższego. Przepisy pozwalające na dostosowanie egzaminów (sprawdzian po 6-klasie, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin zawodowy i inne) powinny uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów i umożliwiać zastosowanie rozwiązań niestandardowych" - pisze rzecznik i zwraca się do minister Szumilas o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Wystąpienie opublikowano tutaj>>

Praktyczne informacje na temat źródeł finansowania i racjonalnego gospodarowania szkolnym budżetem można zdobyć na organizowanych przez Wolters Kluwer Polska: II zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły i VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli>>