Według danych SIO w roku szkolnym 2011/2012 liczba dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju wynosiła 8.630, w tym 2.799 stanowiły dzieci do 3. roku życia.
RPD zwrócił się do MEN z wnioskiem o podjęcie działań w celu poprawy funkcjonowania najmłodszych dzieci, m.in. zapewniając im dowóz na specjalne zajęcia od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez nich nauki.
Ponadto, jak zauważa rzecznik, problemem jest zbyt mała liczba godzin przeznaczonych na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania.
"W opinii rodziców ustalony wymiar godzin tj. od 4 do 8 godzin w miesiącu, nie gwarantuje realizacji potrzeb dziecka z niepełnosprawnością" - zauważa RPD. Więcej>>