RIO informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkola poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda właściwemu organowi do udzielenia dotacji w wyznaczonym terminie planowaną liczbę uczniów.

Treść art. 90 ust. 2b określa ogólną zasadę przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli odnoszącą się zarówno do dzieci pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. Z kolei w sytuacji, gdy uczeń pełnosprawny wymaga wczesnego wspomagania rozwoju należy zastosować art. 90 ust. 1a.

Oznacza to, że na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, przysługuje jedna dotacja przyznana na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty - wyjaśnia RIO.

Więcej: www.bip.gdansk.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=5070&bar_id=2828

Źródło: www.bip.gdansk.rio.gov.pl,