Treść art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w sposób oczywisty określa, że warunkiem koniecznym dla otrzymania dotacji przez szkoły publiczne posiadające uprawnienia szkół publicznych jest podanie przez podmiot prowadzący daną jednostkę organowi właściwemu planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. - wynika z decyzji RIO.
"Jednakże w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność". - podkreśliła Izba.