Jak interpretować § 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych?
Czy mam zwiększyć wymiar dla klas II i III o 2 godziny języka obcego i zachować do dyspozycji dyrektora nadal 4 godziny?
Czy język obcy przydzielam kosztem godzin do dyspozycji dyrektora zmniejszając ich wymiar do 2 tygodniowo?
Pisze Pan, że w klasach II i III "...dyrektor szkoły będzie miał do swojej dyspozycji tylko 6 godzin w całym cyklu nauczania zamiast obecnych 12".
Moim zdaniem cytowany § 2, w stosunku do klas II i III odnosi się do załączników (ramowych planów) w dotychczasowym brzmieniu, a więc szkolny plan nie ulega zmianie, tylko w zakresie "kształcenia zintegrowanego zwiększa się..." o godziny wskazane w tym paragrafie.
Nowa ramówka dotyczy natomiast przyszłorocznych klas pierwszych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 420) przewiduje w § 2 przepis przejściowy, mający zastosowanie tylko do uczniów, którzy w dniu 1 września 2008 r. będą uczniami klasy II bądź klasy III szkoły podstawowej.


Zgodnie z tym przepisem, dla uczniów szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, którzy w dniu wejścia w życie wymienionego powyżej rozporządzenia (czyli w dniu 1 września 2008 r.) staną się uczniami klasy II albo klasy III, dotychczasowa liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zintegrowanego (54 godziny), zwiększa się:
1) w przypadku uczniów klasy II - o 4 godziny, w tym 2 godziny w klasie II i 2 godziny w klasie III, z przeznaczeniem na naukę języka obcego nowożytnego (dotychczasowe 54 godziny 4 godziny = 58 godzin);
2) w przypadku uczniów klasy III - o 2 godziny, z przeznaczeniem na naukę języka obcego nowożytnego (dotychczasowe 54 godziny 2 godziny = 56 godzin).

Należy zauważyć, że powyższy przepis odnosi się tylko do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zintegrowanego, nie dotyczy on natomiast godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. Przepis ten zachowuje czasowo w mocy dotychczasową liczbę godzin dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zintegrowanego (54 godziny), natomiast nie zachowuje czasowo w mocy dotychczasowej liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły (12 godzin).

Stary ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej przestaje obowiązywać z dniem 1 września 2008 r. (w tym dniu bowiem, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r., wchodzi w życie nowy ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej), i tylko w zakresie liczby godzin przeznaczonej na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zintegrowanego przejściowo jeszcze obowiązuje (wraz ze zmianami wynikającymi z § 2 polegającymi na odpowiednim zwiększeniu tej liczby). W pozostałym natomiast zakresie (w tym w odniesieniu do godzin do dyspozycji dyrektora szkoły) stary ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej przestaje obowiązywać z dniem 1 września 2008 r.