Kongres odbywał się w dniach 27-28 października 2016 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Jednym z głównych tematów spotkania organizatorzy uczynili zapowiadaną przez MEN reformę edukacji. O pracach swojego resortu miała opowiedzieć uczestnikom minister Anna Zalewska, jednak ze względu na nawał obowiązków, nie mogła wziąć udziału w spotkaniu.
Aby umożliwić zebranym podjęcie dialogu z resortem, organizatorzy kongresu postanowili zebrać pytania i przekazać do MEN z prośbą o udzielenie pisemnych odpowiedzi.

Oto lista pytań, które pojawiły się podczas Kongresu Edukacja i Rozwój.
Wszystkie zostaną oficjalnie przesłane do ministerstwa.
1. Czym spowodowane jest wręcz ekspresowe tempo wprowadzania zmian w dotychczasowym systemie oświaty?
2. Kto weźmie odpowiedzialność za skutki wprowadzania proponowanej reformy oświaty?
3. Jakie korzyści z wprowadzanych zmian w oświacie odniosą uczniowie (np. z obszarów wiejskich)?
4. Czy można będzie włączyć gimnazjum do szkoły podstawowej funkcjonującej obecnie w zespole z przedszkolem?
5. Czy w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej można będzie utworzyć zespół składający się ze szkoły podstawowej i działającymi w jej strukturze oddziałami gimnazjalnymi i przedszkolem?
6. Czy przekształcenia z dniem 1.09.2017 r. szkół podstawowych i gimnazjów dotyczyć będą również szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych?
7. Czy przekształcenia obecnych zasadniczych szkół zawodowych w szkoły branżowe I stopnia od 1.09.2017 r. wymagać będzie nadania nowych statutów? Jeśli tak, to do kiedy obowiązywać mogą dotychczasowe statuty i na jakiej podstawie będą opracowywane nowe – kiedy pojawi się rozporządzenie w sprawie ramowych statutów nowych/przekształcanych typów szkół?
8. Czy w szkołach branżowych kształcenie zawodowe organizowane będzie tylko dla branży lub obszaru zawodowego, czy też będzie możliwość organizowania kształcenia z różnych obszarów, np. technik informatyk i technik budownictwa?
9. Czy po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia w określonym zawodzie będzie można podjąć kształcenie w szkole branżowej II stopnia w innym zawodzie?
10. Czy prowadzone obecnie gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami przysposabiającymi do pracy?
11. W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego sfinansują wprowadzenie reformy oświaty?
12. W jakim terminie i w jakim trybie organy prowadzące będą zobowiązane do przekształcenia i podjęcia uchwał przez organy stanowiące?
13. Czy szkoła podstawowa będzie mogła funkcjonować z filią?
14. Czy nadal będą ustalane zasady naliczania subwencji w odniesieniu do liczby uczniów?
15. Czy w przypadku przekształcania gimnazjum w SP będzie możliwość (zgodnie z obietnicą Pani Minister) przyjmowanie klas VII w roku 2017 i 2018 w miejsce klas I wygaszanego gimnazjum, a jeżeli tak, to proszę zagwarantować to w przepisach wprowadzających prawo oświatowe?
16. Czy zostanie zachowana możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego o jeden rok dla uczniów z niepełnosprawnościami?
17. Jak wytłumaczyć rodzicom dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym skrócenie edukacji ich dzieci o dwa lata w stosunku do dzieci pełnosprawnych (jeden rok mniej w szkole podstawowej bez gimnazjum i trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy)?
18. Czy dziecko, które jest obecnie w klasie VI będzie miało dwa lata do przygotowania się do nauki w liceum ogólnokształcącym?
19. Czy samorządy będą zobligowane do stosowania „zaostrzonych” przepisów przeciwpożarowych dla funkcjonowania przedszkoli po 2019 r.?
20. W jaki sposób samorządy będą mogły tworzyć zespoły?
21. Jak będą finansowane placówki doskonalenia nauczycieli – czy będą to środki wystarczające na zatrudnienie kompetentnych, profesjonalnych pracowników merytorycznych różnych specjalności, aby zaspokoić potrzeby nauczycieli i spełnić wymagania wobec placówek ubiegających się o akredytację; czy może za „pracowników” będą uważane osoby zatrudniane do realizacji konkretnych form doskonalenia?
22. Jak MEN definiuje pojęcie „profilaktyczny” (ad. program wychowawczo-profilaktyczny) i czy chodzi o pojęcie profilaktyczny czy profilaktyki; jeśli profilaktyczny to czy nie będzie dotychczas wdrożonych realizowanych programów profilaktycznych zewnętrznych, np. SANEPID-u?
23. Czy powstała lub powstanie lista NGO, które będą mogły prowadzić działania i współpracować ze szkołami (na podstawie akcesu MEN)?
24. Policealna szkoły medyczne kształcą w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym – jaka przyszłość czeka te placówki i kierunki, które w tej chwili są w szkołach kierunkami dla młodzieży i dla dorosłych i czy zmienią się organy prowadzące tych szkół (obecnie są to samorządy województwa)?
25. Czy nauczyciel przyrody zachowa kwalifikacje do nauczania geografii i biologii, jeżeli skończył tylko studia podyplomowe z przyrody?
26. Chcielibyśmy usłyszeć potwierdzenie oraz poznać podstawę zapewnień, że nauczyciele gimnazjów, zespołów szkół, w skład których wchodzą gimnazja nie utracą pracy. Są bowiem miejsca w Polsce, gdzie władze samorządowe powiązane z partią rządzącą PiS, już teraz zapowiadają zwolnienia, które mają być skutkiem likwidacji gimnazjum.
27. Gdzie będą zatrudnieni nauczyciele gimnazjum, którzy obecnie pracują w zespołach szkół łączących gimnazja ze szkołą ponadgimnazjalną? Przecież tam zwiększenie liczby etatów nastąpi dopiero za 2,5 roku.
28. W jaki sposób dyrektorzy szkół podstawowych lub ponadpodstawowych zagwarantują zatrudnienie obecnym dyrektorom i wicedyrektorom wygaszanych gimnazjów?