Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) obliguje gminę do sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wykonywania zadań nią objętą (przede wszystkim dotyczą funkcjonowania żłobków na terenie gminy). Dokumenty przekazywane są w wersji elektronicznej właściwemu wojewodzie.
Na złożenie sprawozdania za okres od 1 lipca do 31 grudnia gmina ma czas do 15 stycznia. Wojewoda przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny. 
Szczegółowe regulacje oraz wzór sprawozdania zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 173, poz. 1035).