Czy zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) - dalej z.u.s.o., w przypadku zwrotu kosztów dotacji za dzieci nie będące mieszkańcami gminy dotującej od miesiąca wrzesień 2013 r., wydatki bieżące stanowiące podstawę udzielenia dotacji powinny zostać pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa?

Kwota wydatków bieżących powinna zostać pomniejszona.

Uzasadnienie
Tak zwana "ustawa przedszkolna", wprowadziła nowe rozwiązania m.in. w kwestii dotowania szkół i placówek prowadzonych przez osoby prywatne.
Zmianom przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), towarzyszy wiele przepisów przejściowych. Jednym z nich jest zapis art. 14 z.u.s.o., regulujący problem przedstawiony przez Autora pytania. Więcej>>

Polecamy książkę: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach".