Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia ministra edukacji w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Założenie nowego modelu nadzoru pedagogicznego rozgranicza trzy zadania nadzorcze organów sprawujących ten nadzór, w tym kuratorów oświaty. Do zadań tych należy ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek, kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wspomaganie pracy szkół i placówek w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
Rozporządzenie wprowadza dwa poziomy ewaluacji – ewaluację zewnętrzną, prowadzoną przez organ nadzoru oraz ewaluację wewnętrzną, prowadzoną przez dyrektora szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami.
Ewaluacja zewnętrzna ma za zadanie zbadanie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, procesów zachodzących w szkole lub placówce służących jej rozwojowi, funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym oraz zarządzanie szkołą lub placówką. Projekt rozporządzenia wprowadza pięć poziomów spełnienia przez szkołę wymogów w wymienionych wyżej obszarach. Zespół dokonujący ewaluacji jest zobowiązany do przedstawienia radzie pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni.
Organ nadzoru kontroluje także przestrzeganie przez szkoły i placówki przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Rozporządzenie określa także wykaz stanowisk w kuratoriach oświaty oraz innych urzędach sprawujących nadzór pedagogiczny, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych oraz wymogi niezbędne dla zajmowania tych stanowisk.
 
Źródło: BIP MEN, 1.07.2009 r.