Jaka powinna być określona w statucie procedura skreślenia dziecka z listy uczniów przedszkola, (zgodna z przepisami prawa oświatowego) w przypadku kiedy brak jest kontaktu z jego rodzicami?
Wytyczne dotyczące statutu przedszkola wynikają z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
Zgodnie z § 2 ww. załącznika do rozporządzenia statut przedszkola określa:
1) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie:
a) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
c) umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
2) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
2a) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli przedszkole taką działalność prowadzi,
3) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem,
4) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
Ponadto, zgodnie z § 16 ust. 3, statut przedszkola określa szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki, w tym:
1) warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo,
2) przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków.
Przepisy prawa oświatowego określają tylko ramowe statuty przedszkola, nie regulując szczegółowo poszczególnych kwestii. Takie regulacje należą do organu, który placówce nadaje statut. Przepisy prawa oświatowego oprócz określenia, co powinien zawierać statut nie dają żadnych wytycznych w kwestii uregulowania poszczególnych sytuacji. W związku z powyższym uregulowanie kwestii skreślania dziecka z listy uczniów przedszkola może być dowolnie uregulowana przez statut przedszkola.