Praca w przerwie świątecznej od lat bywa zarzewiem sporów - część rodziców chce, by szkoły opiekowały się uczniami w tym czasie i przypomina wtedy, że nie jest to czas, kiedy nauczyciele mają wolne. W tym roku szkolnym, podobnie jak w zeszłym szkoły w tym czasie będą pracować zdalnie.

 

Ferie dla wszystkich województw w jednym terminie, do Świąt nauka zdalna>>

 

Przerwa świąteczna na dotychczasowych zasadach

Jeżeli chodzi o pracę w czasie przerwy świątecznej nic się najprawdopodobniej nie zmienia -  tak jak dotychczas nauczyciel nie będzie miał urlopu wypoczynkowego. Nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora w dni robocze.

- Chociaż nauczyciele nie prowadzą zajęć dydaktycznych, w tym zdalnych - tłumaczył radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się w prawie oświatowym. Możliwe jest zobowiązanie nauczyciela do zapewnienia w dniach roboczych przerwy świątecznej obsady zajęć opiekuńczo - wychowawczych, oczywiście tylko dla uczniów, którzy mogą z nich korzystać w obecnych warunkach epidemicznych.

 

Inne zasady stosuje się do dzieci objętych wychowanie przedszkolnym. Mają one prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Jeżeli nie ma rady przedszkola wniosek składają wspólnie dyrektor i rada rodziców. Co do zasady działają zatem również w czasie przerwy świątecznej  - i tak jest w tym roku szkolnym, działanie przedszkoli nie zostaje zawieszone.

 

Dyżury opiekuńcze podczas przerwy świątecznej, o ile zostaną zarządzone przez dyrektora szkoły, są zajęciami opiekuńczymi wynikającymi z celów statutowych szkoły. Ani kodeks pracy, ani Karta Nauczyciela nie przewidują dodatkowego wynagrodzenia za stawienie się do pracy w czasie przerwy świątecznej. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze prowadzone w tym czasie nie są bowiem godzinami ponadwymiarowymi ani nadliczbowymi.

  

Podczas ferii nauczyciel na urlopie

Inaczej jest w czasie ferii zimowych - wtedy nauczyciel przebywa na urlopie wypoczynkowym. W tym roku szkolnym ferie przypadają:

  • 17 - 30 stycznia 2022 r. - województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r. - województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. - Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
  • 14 – 27 lutego 2022 r. - województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
 

Nauczyciele w placówkach nieferyjnych (np. przedszkolach) korzystają w skali całego roku z 35 dni urlopu w czasie ustalonym w planie urlopów, niezależnie od ferii obowiązujących w placówkach feryjnych. Zatem wszystko zależy od wniosków urlopowych złożonych przez nauczycieli.

 

Rząd planuje zmiany
Już w przyszłym roku kwestia rozliczania urlopu może się mocno zmienić - w projekcie noweli Karty Nauczyciela zaproponowano zmiany, ministerstwo proponuje nowe rozliczanie urlopu (50 dni roboczych) – podkreśla, że w noweli chodzi o rozszerzenie możliwości jego wykorzystania we wszystkie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tj.:

  • ferii zimowych,
  • ferii letnich,
  • zimowej przerwy świątecznej,
  • wiosennej przerwy świątecznej, a także dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu szkoły.

 

Kolejną zmianą jest przejście do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 

Nauczyciele na tym stracą

Przeciwko tej zmianie opowiadają się związkowcy, którzy zauważają, że zmiana spowoduje skrócenie urlopu.

- W praktyce urlop będzie krótszy, a w dodatku problematyczny w czasie przerwy świątecznej – oceniał Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Wątpliwości w tej sprawie związkowcy wyrażają w swojej opinii do założeń zmian w Karcie Nauczyciela - Jest to drastyczna zmiana na niekorzyść, niemająca żadnego związku z postulowanym przez resort edukacji wzrostem prestiżu zawodu nauczyciela - oceniają.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca również uwagę na inny problem – teraz nauczyciele mają prawo do świadczenia urlopowego wypłacanego na podstawie art. 53 ust. 2a KN oraz dofinansowania wypoczynku na zasadach określonych w regulaminie wydanym na podstawie art. 8 ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.).

Rządowa propozycja nowelizacji zakłada przejście od 2023 r. do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określonych ustawie z dnia 4 marca 1994 r. - Tym samym nauczyciele utracą prawo do świadczenia urlopowego, ponieważ na podstawie ustawy z 4 marca 1994 r. świadczenie urlopowe jest wypłacane tylko w sytuacji nieprowadzenia funduszu socjalnego przez pracodawcę – podkreśla ZNP.