- Szkoły będą kontynuowały pracę zdalną do Świąt, a po przerwie świątecznej od razu rozpoczną się ferie - w tym roku ich termin będzie wspólny dla wszystkich województw: od 4 do 17 stycznia - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Póki co rozporządzenia w tej sprawie nie ma - a musi się pojawić, by terminy uległy zmianie.

Ferie dla wszystkich województw w jednym terminie, do Świąt nauka zdalna>>

 

Podczas ferii nauczyciel na urlopie

Jak tłumaczy radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się  w prawie oświatowym, spodziewać się należy ustanowienia nowego przepisu w rozporządzeniu MEN z 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, mocą którego terminem rozpoczęcia ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 na obszarze całego kraju będzie dzień 4 stycznia 2021 roku, a zakończenia - dzień 17 stycznia 2021 roku. Konieczne też będzie formalne uchylenie lub zmodyfikowanie funkcjonującego od kwietnia 2019 roku ogłoszenia MEN o terminach ferii dla poszczególnych województw.

 

- Odnośnie statusu pracowniczego nauczycieli w placówkach feryjnych, czyli przeważającej części szkół - powinny być stosowane dotychczasowe zasady dotyczące ferii zimowych. W czasie ferii nauczyciele korzystają z urlopu wypoczynkowego, a przesunięcie okresu ferii powinno spowodować automatyczne przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego  - podkreśla prawnik.

Dodaje, że nauczyciele w placówkach nieferyjnych (np. przedszkolach) korzystają w skali całego roku z 35 dni urlopu w czasie ustalonym w planie urlopów, niezależnie od ferii obowiązujących w placówkach feryjnych. Z uwagi na zmianę terminu ferii konieczna może być zmiana w tych placówkach dotychczasowych planów urlopów lub złożenie przez pracowników nowych wniosków urlopowych.

 


Przerwa świąteczna na dotychczasowych zasadach

W czasie przerwy świątecznej nic się najprawdopodobniej nie zmieni -  tak jak dotychczas nauczyciel nie będzie miał urlopu wypoczynkowego. Nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora w dni robocze.

- Chociaż nauczyciele nie prowadzą zajęć dydaktycznych, w tym zdalnych. Możliwe jednak jest, że nauczyciel będzie zobowiązany przez dyrektora do zapewnienia w dniach roboczych przerwy świątecznej obsady zajęć opiekuńczo - wychowawczych, oczywiście tylko dla uczniów, którzy mogą z nich korzystać w obecnych warunkach epidemicznych - tłumaczy Maciej Sokołowski. Czyli np. dla uczniów, których rodzice są medykami albo zadania związane ze zwalczaniem epidemii.

 

Inne zasady stosuje się do dzieci objętych wychowanie przedszkolnym. Mają one prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Jeżeli nie ma rady przedszkola wniosek składają wspólnie dyrektor i rada rodziców. Co do zasady działają zatem również w czasie przerwy świątecznej.