Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89).

Określa wzory dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji (zarówno włączonych do
ZSK jak i spoza ZSK) oraz sposób umieszczania znaków graficznych PRK. W przypadku świadectw czeladniczych
potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK przyjęto możliwość wydawania świadectwa czeladniczego
zawierającego znak graficzny dla kwalifikacji pełnej i cząstkowej. Natomiast dla dyplomów mistrzowskich przyjęto
możliwość wydawania dokumentów zawierających znak PRK wyłącznie dla kwalifikacji cząstkowej włączonej do ZSK