- Dyrektorzy szkół nie podejmują prób rozwiązania problemów wewnątrz szkół, uciekając się do stosowania środków dyscyplinarnych i kierowania spraw do rzeczników dyscyplinarnych - uważa poseł Zbigniew Ajchler. W interpelacji skierowanej do MEN pyta, z czego wynika taka tendencja i czy mają na to wpływ jakieś wytyczne MEN.

 

Nauczyciele w poprawczakach bez regulaminów oceniania>>

 

Komisja sama sprawdza, czy postępowanie jest zasadne

Jak podkreśla minister Kopeć, uchybieniem może być każde zachowanie nauczyciela, które podważają zaufanie nie tylko do obwinionego nauczyciela, ale również innych nauczycieli, zaprzeczając wartościom dotyczącym wzajemnego szacunku, kultury i poszanowania godności, które nauczyciel powinien przekazywać uczniom.

 


Wiceminister dodaje, że komisja ocenia zasadność wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na podstawie dowodów zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego i sama przeprowadza własne postępowanie dowodowe, a następnie orzeka według swego przekonania.

- W sytuacji gdy nauczyciel niewłaściwie wykonuje swoją pracę, dyrektor szkoły dysponuje narzędziami pozwalającymi na ocenę, czy nauczyciel ten wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków - tłumaczy Maciej Kopeć.

 

Mobbing zdefiniowany w Kodeksie Pracy

Wiceminister odniósł się też do kwestii zapobiegania mobbingowi w szkołach - podkreśla, że Karta Nauczyciela nie zawiera odrębnych regulacji dotyczących mobbingu i należy sięgnąć do Kodeksu pracy. Minister Kopeć podkreśla, że na pracodawcy ciąży także odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań w przypadku gdy do wystąpienia mobbingu w zakładzie pracy już doszło,

Pracownik doznał rozstroju zdrowia (poświadczonego opinią lekarską) może on dochodzić od pracodawcy, na drodze powództwa przed sądem pracy, odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jeżeli natomiast, wskutek mobbingu, rozwiązał umowę o pracę ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Gdzie należy zakwalifikować wynagrodzenia komisji dyscyplinarnej w placówce oświatowej?>>

Czy wniosek do komisji dyscyplinarnej należy wnieść na specjalnym druku?>>