ORE przygotowało poradnik pt. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole”, który może być pomocą dla pracowników oświaty w realizacji nowego zadania wynikającego z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa nałożyła na placówki oświatowe obowiązek stosowania procedury Niebieskiej Karty.
Publikacja omawia różne aspekty krzywdzenia dzieci w rodzinie ‐ formy krzywdzenia, charakterystyki ofiar i sprawców, konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie.
Poszczególne rozdziały są poświęcone rozpoznawaniu, zapobieganiu i przeciwdziałaniu skutkom przemocy wobec dziecka. Poradnik zawiera także opis regulacji prawnych i możliwości interwencji podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz wzory pism procesowych.
 
Źródło: ORE, 10.11.2011 r.
Oprac. Alicja Bukowska
Dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu przemocy wobec dziecka - więcej informacji na temat karcenia dzieci w kontekście aktualnego stanu prawnego wyznaczonego przez wprowadzenie w Polsce w 2010 r. prawnego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci zawiera publikacja "Karcenie dzieci. Perspektywa prawna", autor:  Radoslaw Krajewski, Wolters Kluwer Polska 2010
Wolters Kluwer Polska