Proszę o podanie podstawy prawnej, zgodnie z która byłbym zobowiązany do pełnienia dyżurów podczas przerw pomiędzy zajęciami dydaktycznymi. W myśl ustawy KN z dn. 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. art. 42 ust. 2 "W ramach czasu pracy... nauczyciel obowiązany jest realizować: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami..." W moim odczuciu pełnienie tzw. dyżurów nauczycielskich nie jest zajęciem w rozumieniu powyższej ustawy, zatem nie może być wpisane w zakres moich obowiązków. Gdyby jednak przyjąć interpretację dyrektora szkoły, w której jestem zatrudniony, że nauczyciel jest obowiązany pełnić takie dyżury, a określenie "w trakcie trwania zajęć lekcyjnych" jest rozumiane jako czas przebywania uczniów w szkole, jako zgodną z przepisami prawa, wiąże się to z kwestią płatności za wykonywana pracę. Aktualnie przydzielony mi czas dyżurów zajmuje 3,78 godz. lekcyjnej, za który to czas nie otrzymuję wynagrodzenia. Jednocześnie 30 min. z tych dyżurów przypada przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, więc niewątpliwie w wolnym od pracy czasie.
Dyżury nauczycieli podczas przerw miedzy lekcjami pełnione są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Kwestie związane z dyżurami nauczycieli w trakcie przerw między lekcjami powinny zostać uregulowane w statucie szkoły.
Podstawą zapisów w tej kwestii jest § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). W zapisie § 14 prawodawca ustalił, iż uczniowie spędzają przerwy w zajęciach pod nadzorem nauczyciela. Ponadto w ust. 2 § 14 zapisano, że jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, powinno się umożliwić uczniom przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu.
Na podstawie statutu w szkole powinien zostać opracowany regulamin oraz harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw między lekcjami, który zatwierdzany jest przez radę pedagogiczną. Harmonogram dyżurów opracowywany jest w oparciu o plan lekcji z uwzględnieniem jego zmian. Rozkład dyżurów powinien uwzględniać tez specyfikę szkoły (np. możliwy czas dojścia nauczyciela na dyżur) czy nauczanych przedmiotów (np. sprzątanie sprzętu po doświadczeniu na chemii) i itp.
Za nadzór nad uczniami i zapewnieniem im bezpieczeństwa podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych odpowiedzialni są nauczyciele. Potwierdza to orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1974 r. (II CR 643/73; OSP 1974/10/202), z którego wynika, że obowiązkiem administracji szkolnej i nauczycieli jest opieka i nadzór zapewniający bezpieczeństwo powierzonych im uczni na terenie szkoły. Obowiązek ten występuje wtedy, gdy uczniowie danej szkoły pozostają pod kierunkiem nauczycieli lub pracowników administracji szkolnej w czasie lekcji, przerw pomiędzy zajęciami i innych zajęć organizowanych przez szkołę.
Dyżury na przerwach obowiązują wszystkich nauczycieli pracujących w danej szkole. Nie funkcjonuje w oświacie jakikolwiek przepis zwalniający określoną grupę nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżurów między lekcjami.