Taki postulat znalazł się w uwagach do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Stowarzyszenie podkreśla, że dopuszczalność łączenia funkcji wizytatora prowadzącego ewaluację oraz kontrolę jest powrotem do złej praktyki pozwalającej na łączenie pracy nadzorczej i kontrolnej. Dodatkowo taki zapis prowadzi do nadmiernego obciążenia ewaluatorów pracą i jest niekorzystne dla jakości ewaluacji.

Projekt nowelizujący organizację kuratoriów krytykuje także Związek Nauczycielstwa Polskiego, który uważa, że nowelizacja nie spełni pokładanych w niej oczekiwań, ponieważ pomija zadania wizytatorów niezwiązane z ewaluacją i kontrolą. Skutkiem tego pominięcia będzie pogłębiający się brak współpracy pomiędzy wizytatorami a dyrektorami szkół i nauczycielami.