W 2020 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1048,58 zł.

 

Kształcenie ustawiczne również ze starą podstawą programową>>

 

Akredytacja dla doświadczonych

Według ustawy - Prawo oświatowe placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej:

  1. prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;
  2. opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;
  3. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne - w zakresie danej formy pozaszkolnej;
  4. zapewnia wykwalifikowaną kadrę - w zakresie danej formy pozaszkolnej;
  5. zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5- w zakresie danej formy pozaszkolnej;
  6. zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych.

 


Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.